เกี่ยวกับเรา

เปิดสอนหลักสูตรในระดับ
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-พาณิชย์นาวี หลักสูตร กรมเจ้าท่า

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม
INTECH Innovation Management Technological College
นโยบายคุณภาพ “มีวินัย ใฝ่รู้ สู่สากล ”