I N T E C H

คนทำงานเรียนต่อปวส.วันอาทิตย์ เรียนปรับวุฒิ ปรับเงินเดือน
หลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ สาขางานบริการบนเรือสำราญ แนวทางประกอบอาชีพ งานบริการขนส่ง งานบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ งานการวางแผนการผลิต การวางแผนกระจายสินค้าและจำหน่าย และงานนำเข้าและส่งออกสินค้า

บทความ/สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิชาชีพชาวเรือ

 • การบริหารงานบนเรือ
  การบริหารงานบนเรือแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายช่างกลเรือหัวหน้าฝ่ายคือ ต้นกลเรือ (Chief Engineer) บ่า 4 ขีดเหมือนกัปตันเรือ และทีมงานนายช่างกลเรือจากรองต้นกล บ่า 3 ขีด นายช่างกลที่ […]
 • ระดับการบริหารบนเรือ
  จากแผนผังโครงสร้างตำแหน่งต่างๆบนเรือสินค้า จะเห็นได้ว่ากัปตันเรือ (บ่า 4 ขีด) จะอยู่บนยอดสูงสุดของโครงสร้างโดยกัปตันเรือจะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดบนเรือ รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือ ทั้งในเรืองการบริหารงานบุคคล ความปลอดภัยของเรือและคนประจำเรือทั้งหมดระดับบริหารบนเรือแบ่งเป็น 3 ระดับ1. ระดับบริหาร Management Level ประกอบด้วยกัปตัน […]
 • ขั้นตอนการเข้าสู่อาชีพชาวเรือ
  1 – เลือกวิทยาลัยที่สอนทางด้านมาริไทม์โดยเฉพาะ CHOOSE A MARITIME COLLEGE SPECIALIZATION วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (อินเทค) เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีการสอนทางด้านมาริไทม์โดยเฉพาะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองสถานศึกษา หลักสูตรจากกองมาตรฐานคนประจำเรือ […]
 • เส้นทางสู่วิชาชีพนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
  ทางเลือกสำหรับนักเรียนมัธยมต้นที่ต้องการมุ่งสู่วิชาชีพโดยตรง เส้นทางที่เป็นการเริ่มต้นจากตำแหน่งที่เริ่มต้นบนเรือ คือ ตำแหน่งลูกเรือ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาและฝึกอบรมอย่างถูกต้อง เพื่อเริ่มชีวิตชาวเรือ มีรายได้ ช่วยเหลือครอบครัวได้ในระหว่างเรียนและทำงาน ซึ่งเมื่อ เรียน/ทำงาน จบแล้ว  สามารถเลือกที่จะทำงานเก็บเงินต่อไป หรือ ศึกษาต่อหลักสูตรนายประจำเรือ หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือจะประกอบด้วย […]
 • เส้นทางสู่วิชาชีพนายประจำเรือฝ่ายช่างกล
  ฝึกงานบนเรือสินค้าเดินเรือระหว่างประเทศในตำแหน่งนักเรียนฝึกฝ่ายช่างกล หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลจะประกอบด้วย เรียนภาคทฤษฎี 1 ปี และฝึกภาคปฎิบัติ 1 ปี ภาคทฤษฎี 1 ปี นักเรียนจะได้เรียนและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และรายวิชาตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ภาคปฎิบัติ 1 […]