I N T E C H

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรพาณิชยนาวี

พาณิชย์นาวีแห่งแรก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระบบทวิภาคี มีรายได้ระหว่างเรียน มีงานรองรับ อาชีพที่ต้องการของตลาด
เรียนพาณิชยนาวี เรียนเดินเรือ ที่ INTECH หลักสูตร พาณิชย์นาวี เรียนจบรับประกาศนียบัตร 2 วุฒิ
พาณิชยนาวีนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ และ ปวส.การเดินเรือ
พาณิชยนาวีนายประจำเรือฝ่ายช่างกล และ ปวส. เทคนิคเครื่องกล

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตร ปวช


คนทำงานเรียนต่อปวส.วันอาทิตย์ เรียนปรับวุฒิ ปรับเงินเดือน
หลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ สาขางานบริการบนเรือสำราญ

ตรวจสอบเอกสารสมัครเรียน ปี 2566 คลิกที่นี่ค่ะ