หลักสูตรพาณิชยนาวี INTECH

เรียนเดินเรือ หลักสูตรพาณิชยนาวี ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า รับนักเรียนจบ ม.6 ปวช.
หลักสูตรนักเรียนนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ สามารถดูแล และนำพาเรือขนส่งสินค้าไปยังปลายทางได้อย่างปลอดภัย ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงสินค้าที่บรรทุก ควบคุมคนประจำเรือให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย
เรียนเดินเรือ หลักสูตรนักเรียนประจำเรือฝ่ายช่างกล สามารถดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องยนต์เรือ ควบคุมการทำงานเครื่องยนต์เรือให้สามารถนำพาสินค้าภายในเรือไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย สั่งการ การทำงานของผู้ใตับังคับบัญชาได้ตามเป้าหมาย

    ดาวน์โหลดใบสมัคร เรียนเดินเรือ หลักสูตรพาณิชยนาวี

    กรอกใบสมัครเรียนเดินเรือ หลักสูตรพาณิชยนาวี คลิกที่นี่